İstanbul Lokantacılar Esnaf Odası

Yemek Kartı Komisyon Oranları 6 olarak yasalaştı.

Yemek Kartı Komisyon Oranları 6 olarak  yasalaştı.

Sevgili Üyemiz

   20 yılı aşkın bir süredir sektörümüzün en önemli problemi olan, yüksek komisyon oranlarıyla esnafımıza ekonomik sıkıntılar yaratan YEMEK ÇEKLERİ ile ilgili uzun yıllardır verdiğimiz mücadelenin sonuna   geldik...

   Siz saygıdeğer meslektaşlarımızın her daim her platformdaki çok kıymetli desteklerinizden aldığımız gücü de arkamızda hissetmek, verdiğimiz mücadelenin en önemli ayrıntısı oldu... 

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın önderliğinde geçtiğimiz günlerde kamuoyunun bilgisine sunulan taslağın son halini 26 Nisan 2018 Tarihinde tüm tarafların katıldığı toplantıda sonuçlandırdık...

 Muhtemelen önümüzdeki ayın içinde yönetmelik değişikliği kesinleşip yürürlüğe girecektir. Yasanın Çıktığı tarihten itibaren aylık % 6 komisyon oranını geçemeyecek şekilde olacaktır. Ayrıca Yemek çeki şirketleri komisyon dışında hiçbir nam altında ücret talep edemeyeceklerdir.

   Bu onurlu mücadelemizde emeği geçen tüm camiamıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum...  Siz saygıdeğer dostlarımdan oluşan bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan gurur ve onur duyduğumu belirtmek istiyorum...  Sevgi ve saygılarımla...

22 Mayıs 2018 Tarih ve 30428 sayılı Yönetmelik’le Resmi gazete ’de yayınlanan yönetmenlik aşağıdaki gibidir.

22 Mayıs 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30428

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A maddesi eklenmiştir.

“Yemek kartları

MADDE 12/A – (1) İşverenlerce, personeline işyeri dışında yemek hizmeti temin etmek suretiyle sağlanan menfaatin, yemek kartı hizmeti veren kuruluşlarca çıkartılan ve nakit olarak kullanılamayan yemek kartı ve benzeri sistemler üzerinden ve bu kuruluşların anlaşmalı olduğu perakende işletmelerde karşılanması halinde;

 a) Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar, sözleşme yaptıkları özel ve kamu sektöründeki işverenlere, kendileri veya başka bir teşekkül üzerinden, doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir iskonto uygulayamaz ve farklı adlar altında menfaat sağlayamaz. İşverenler de bu kuruluşlardan iskonto ya da başka bir menfaat talep edemez.

b) Yemek kartı hizmeti veren kuruluşların anlaşmalı olduğu perakende işletmelere uygulayacağı komisyon oranı yüzde altıyı geçemez. Bu kuruluşlar, perakende işletmelerden; sözleşmeyle belirlenen komisyon dışında, uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım bedeli ve depozito gibi adlar altında herhangi bir bedel talep edemez.

c) İşverenlerce yemek kartı hizmeti veren kuruluşlara ve bu kuruluşlarca anlaşmalı perakende işletmelere yapılan ödemelerin süresi, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen süreyi aşamaz. Bu süre, ilgililerce düzenlenen fatura tarihinden itibaren başlar.

ç) Ay sonu veya yıl sonu itibarıyla yemek kartında kalan bakiye, herhangi bir şart aranmaksızın bir sonraki aya veya yıla devredilir.

(2) Yemek kartı hizmeti veren kuruluşların, akaryakıt, hediye, ödül, teşvik, yardım, konaklama, temsil ve ağırlama gibi hizmetler için çıkarttığı kartlar hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. Ancak, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun hükümleri saklı olmak üzere, işlem ve ödemelerin her bir hizmete özgü olması ve buna ilişkin teknik altyapının oluşturulması kaydıyla birden fazla hizmet için tek bir kart kullanılabilir.

(3) Yemek kartı hizmeti sunmak isteyen kuruluşlar, faaliyete başlamadan önce Bakanlığa bildirimde bulunur.

(4) Yemek kartlarıyla aynı amaçla kullanılan yemek çekleri, çevrimiçi sistemler ve benzeri uygulamalar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar ile işverenler veya perakende işletmeler arasında düzenlenen sözleşmelerde, bu Yönetmeliğin 12/A maddesine aykırı hükümlerin bulunması halinde söz konusu hükümler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde anılan maddeye uygun hale getirilir. Belirtilen süre için gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde ise sözleşmelerdeki hükümler yerine bu Yönetmeliğin 12/A maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yemek kartı hizmeti sunmakta olan kuruluşlar tarafından bu Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen bildirim, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Bakanlığa yapılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.


Copyrigt © lokantacilar odası