İstanbul Lokantacılar Esnaf Odası

2018 Yılı Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemine İlişkin Duyuru

2018 Yılı Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) ilgili hükümleri doğrultusunda, mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tütün mamulü ve alkollü içki satışı yapanlar adına Satış Belgesi düzenlenmesi işlemleri dahil bazı görevleri Bakanlığımıza devredilmiştir.

 

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesi doğrultusunda, 2017 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31/12/2017 tarihi itibarıyla geçerliliğini koruyan Açık İçki Satış Belgeleri için 1.240 TL Ocak – Mart aylarına isabet eden dönemde 2018 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.

 

Süre uzatım işlemi ve yeni belge başvuruları Bakanlığımız il/ilçe müdürlükleri tarafından kabul edilmeye devam edilecektir.

 

Bilindiği üzere, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesi;

 

“(1)Satış belgelerinin alındığı veya süre uzatım işleminin yapıldığı tarihe bakılmaksızın, faaliyetine devam etmek isteyen satıcılar takip eden yılın Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemini yaptırmak zorundadır. Süre uzatım işlemi; işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan süre uzatım işlem bedelinin, Kurumun ilan ettiği banka hesabına Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılması suretiyle yapılır.

Süre uzatım işlemi belge üzerinde gösterilir.”

 

“(3) Süresi içerisinde süre uzatım işlemini yaptırmayan satıcıların satış belgeleri, süre uzatım işleminin son gününden itibaren otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder ve Kurumun internet sitesinde yayımlanır. Bu kapsamdaki satıcılar, süre uzatım tarihinin bitimini müteakiben ürün satın alamaz ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde, ellerinde bulunan ürünleri tasfiye etmeye mecburdur. Belirtilen süre zarfında süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyetine devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları zorunludur. “

 

Hükümlerini haiz bulunmaktadır.

 

Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde;

 

Satış belgeleri için 02 Nisan 2018 Pazartesi günü akşamına kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde, 4733 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.

 

Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi iptal duruma düşecek olan satıcıların (alkollü içki satıcıları için uygulanan mesafe şartı dahil) güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir.

 

Perakende satıcılar, açık alkollü içki satıcıları, toptan satıcılar ve nargile sunum uygunluk belgesi sahibi satıcılar süre uzatım işlemleri esnasında mevcut satış belgesinin asıl suretini ve işlem bedelini ödediklerine dair dekontu Bakanlığımız il/ilçe müdürlüklerineibraz etmek ve süre uzatım işlemini satış belgelerinin üzerinde gösterilmesini sağlamak zorundadırlar.

 

2018 yılı süre uzatım işleminin aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir:

 

I- Bakanlığımıztarafından 2018 yılı için belirlenen ve sayfanın alt bölümünde belirtilen işlem bedeli, Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma açılmış bulunan “GTHB (TAPDK) Kurumsal Tahsilat Hesabı”, ATM cihazları veya Ziraat Bankası İnternet Şubesi vasıtası ile havale ücreti vs. isimler altında herhangi bir masraf ödenmeksizin Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılmalıdır. İşlem bedellerinin tahsilatı konusunda hiçbir kişi ya da kuruma yetki verilmemiş olup, ödemeler mutlak surette Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla gerçekleştirilmelidir.

 

GTHB (TAPDK) Kurumsal Tahsilat Ekranında “Yeni Başvuru” ve “Süre Uzatım İşlemi” olmak üzere 2 farklı tahsilat seçeneği yer almaktadır. İşlemin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için ödemenin mutlak surette Süre Uzatım İşlemi seçeneğinden yapılması zorunludur.

 

Süre uzatım işlemi bedeli kesinlikle havale veya EFT gibi yollarla ya da Ziraat Bankası şubelerindeki GTHB (TAPDK) Kurumsal Tahsilat Ekranının yeni başvuru bölümünden, diğer bir değişle TC kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek ödenmemelidir. Aksi taktirde işlem bedeli Bakanlığımız hesabına yatırılmış olsa dahi satış belgesi iptal duruma düşecek ve geçerliliğini yitirecektir.

 

Süre uzatım işlem bedelinin hatalı olarak (TC kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek) ödenmesi halinde, ödemenin doğru şekilde (Kurum sicil numarası beyan edilerek) yeniden yapılması ve hatalı olarak ödenen bedelin Kurumdan iade talep edilmesi gerekmektedir. Bedel iadesi talep dilekçesi örnekleri Bakanlığımız il/ilçeMüdürlüklerinden temin edilebilecektir.

 

II- Satıcıların Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla yaptıkları süre uzatım işlem bedeli ödemesine dair dekont ve mevcut satış belgeleri ile birlikte satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere Bakanlığımız il/ilçeMüdürlüklerine başvurması ve süre uzatım işleminin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları zorunludur.

 

Yapılan süre uzatım işlemi ödemesine ilişkin banka dekontunun asıl sureti Bakanlığımız il/ilçeMüdürlükleri tarafından teslim alınacaktır.

 

III- Belirlenen süre zarfında yukarıda belirtilen işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlanması halinde, satıcılar adına yeni bir belge düzenlenmesine gerek bulunmayacak olup, mevcut belgelerin muhafaza edilmesi gerekmektedir.

 

Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgeleri için yapılması zorunlu süre uzatım işlemleri de yukarıda belirtilen usul ve esaslara tabidir.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Copyrigt © lokantacilar odası